Location:
Blaumana st., Riga
Status:
Built
Size:
1 300 m²
Year:
2010
Author:
Visvaldis Sarma, Kristīne Kaktiņa

Blaumana 10